Kancelaria Radców Prawnych

 Kredyty "we frankach"


Zakres pomocy prawnej:
 

1. Pomoc kredytobiorcom posiadającym kredyty indeksowane/ waloryzowane kursem CHF.
(m. in. mBank, Millennium, Multibank, Polbank, Kredyt Bank, Getin Bank, GE Money, Noble Bank)

Co można osiągnąć?

 • unieważnienie zapisów umownych uzależniających wysokość zadłużenia od kursu CHF,
 • przekształcenie (z mocą wsteczną) kredytu w zwykły kredyt złotówkowy, ale oprocentowany na dotychczasowych zasadach w oparciu o stopę LIBOR,
 • obniżenie rat kredytowych ,
 • odzyskanie od banku bezpodstawnie uiszczonych kwot pieniężnych (nadpłaconych rat),
 • unieważnienie umów kredytowych i doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie dotychczasowe płatności (w tym raty odsetkowe) zostaną zaliczone na poczet spłaty wypłaconego kredytu

Argumenty

Kancelaria dysponuje szeregiem istotnych argumentów, pozwalających, z przekonaniem o sukcesie, dochodzić roszczeń ukierunkowanych na „odfrankowienie” kredytu, a w niektórych przypadkach na unieważnienie całych umów kredytowych.

Zarys naszej argumentacji został opublikowany pod tym linkiem: http://konieczchf.pl/wykaz-podstaw-i-argumentow-kredyt-indeksowany/

 Zakres usług:

 • wyliczenie należności wobec banku;
 • przerwanie biegu przedawnienia ustalonych należności;
 • złożenie reklamacji w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • złożenie wezwania banku do zapłaty ustalonej należności,
 • reprezentacja Klienta w ewentualnych negocjacjach ugodowych z bankiem;
 • sporządzenie pozwu i reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych;
 • egzekucja od banku zasądzonych przez sąd należności;

2. Pomoc kredytobiorcom posiadającym kredyty denominowane w CHF
(m. in. Nordea, BPH, Reiffeisen).

Co można osiągnąć?

 • unieważnienie umów kredytowych albo ustalenie, że umowy kredytowe nie zostały wykonane
 • przedawnienie roszczenia banku o zwrot wypłaconej kwoty „kredytu

Argumenty

Kancelaria dysponuje szeregiem istotnych argumentów, pozwalających, z przekonaniem o sukcesie, dochodzić roszczeń ukierunkowanych na unieważnienie całej umowy kredytowej.

Zarys naszej argumentacji został opublikowany pod tym linkiem: http://konieczchf.pl/wykaz-podstaw-i-argumentow-kredyt-denominowany/

Zakres usług:

 • wyliczenie należności wobec banku;
 • przerwanie biegu przedawnienia ustalonych należności;
 • złożenie reklamacji w trybie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • złożenie wezwania banku do zapłaty ustalonej należności,
 • reprezentacja Klienta w ewentualnych negocjacjach ugodowych z bankiem;
 • sporządzenie pozwu i reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych;
 • egzekucja od banku zasądzonych przez sąd należności;

3. Pomoc osobom, którym bank już wypowiedział umowę o kredyt.

Co można osiągnąć?

 • wstrzymanie, a ostatecznie umorzenie, prowadzonej już egzekucji komorniczej;
 • ubezskutecznienie bankowego tytułu egzekucyjnego;
 • uznanie wypowiedzenia umowy kredytowej za bezpodstawne;
 • uznanie wyliczenia zadłużenia w oparciu o kurs CHF za bezpodstawne;
 • znaczące obniżenie kwoty zadłużenia wobec banku;
 • wymuszenie na banku zawarcie nowej umowy na korzystnych warunkach.

Zakres usług:

 • ustalenie możliwości i podstaw prawnych umorzenia egzekucji zadłużenia wobec banku,
 • wyliczenie prawidłowego zadłużenia wobec banku;
 • sporządzenie powództwa przewciwegzekucyjnego i reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • podjęcie działań mających na celu ustalenie w drodze sądowej lub ugodowej właściwej wysokości zadłużenia wobec banku, wyliczonej w oparciu założenie, że waloryzacja kredytu do CHF była bezpodstawna (w przypadku części kredytów indeksowanych), ewentualnie że cała umowa kredytowa była nieważna (w przypadku części kredytów indeksowanych i denominowanych);
 

4. Pomoc w odzyskaniu bezpodstawnie uiszczonych „składek” na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW).

Banki w wielu przypadkach wprowadziły do umów kredytowych obowiązki pokrywania przez kredytobiorców kosztów tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Świadczenia te były i, w wielu przypadkach, nadal są dodatkowym niemałym obciążeniem finansowym dla kredytobiorcy. Kancelaria posiada wiedzę i argumenty pozwalające uznać ten obowiązek za nieważny od samego początku i odzyskać bezpodstawnie uiszczone w związku z tym kwoty pieniężne.


W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług Kancelarii, chęci uzyskania informacji* o podstawach i możliwościach  "odfrankowienia" swojej umowy albo jej unieważnienia oraz odzyskania bezpodstawnie uiszczonych kwot tytułem "ubezpieczenia niskiego wkładu własnego",  a także uzyskaniem informacji o kosztach z tym związanych, prosimy o nadesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia swojej umowy wraz z jej  załącznikami oraz ewentualnie zawartymi aneksami na adres kancelaria@nabank.info